Marija Znika Marija Znika

Rođena je u Podravskim Podgajcima (općina Donji Miholjac) 17. studenoga 1946. Osnovnu školu završila je u rodnomu mjestu, a gimnaziju u Našicama.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirala je od školske godine 1965–66. VIII. studijsku grupu i Njemački jezik (Jugoslavenski jezici s književnostima i Njemački jezik) i diplomirala 12. veljače 1970.

Na istomu fakultetu upisuje se školske godine 1971–72. na poslijediplomski studij lingvistike i kroatistike i završava ga 1973., a 1984. brani magistarski rad pod naslovom Odnos atribucije i predikacije, pred komisijom u sastavu: Radoslav Katičić, Stjepan Babić, Vojmir Vinja.

Doktorski rad pod naslovom Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku, odnos semantike i sintakse na primjeru imenica obranila je 2001. godine pred komisijom u sastavu: Radoslav Katičić, Ivo Pranjković, Marko Samardžija.

Nakon završetka dodiplomskoga studija zaposlila se kao pripravnica 1. lipnja 1970. u tadašnjem Institutu za jezik JAZU, gdje i danas radi (sadašnji Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje). Otada radi na dva projekta: Standardni hrvatski jezik (pod različitim nazivima) i Leksikografija.

Pretežni dio svojega znanstvenoga zanimanja usmjerila je na standardni hrvatski jezik, o čemu svjedoči i njezin prvi znanstveni rad, a posebno na sintaktičku i semantičku problematiku pridjeva i imenica te na normativnu problematiku na sintaktičkoj, leksičkoj i obavijesnoj razini. Objavila je preko 110 znanstvenih i stručnih radova iz toga područja, od toga dvije samostalne knjige i sedam knjiga u suautorstvu (neke u više izdanja), u kojima je obrađivala i teoretska i praktična pitanja standardnoga hrvatskoga jezika.

Na projektu Leksikografija ispisivala je i obrađivala građu za Dopune Rječnika hrvatskoga ili srpskoga jezika JAZU te redigirala njemačke potvrde u obrađenim tekstovima za te Dopune.

Suautorica ili suradnica u dvama trojezičnim rječnicima te suautorica velikoga Njemačko-hrvatskog univerzalnog rječnika. Objavila je i nekoliko radova s leksikološkom problematikom.

Zanimala se i za onomastiku i dijalektologiju te objavila nekoliko radova s tom tematikom. Za Hrvatski dijalektološki atlas obradila je govor Podravskih Podgajaca.

Sudjelovala je s referatima na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Održala je u nekoliko navrata predavanja s tematikom hrvatskoga standardnoga jezika na Sveučilištu u Mannheimu. Od 2001. predaje sintaksu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Teoriju jezika na Učiteljskom faklutetu u Zagrebu.

Dobitnica je stipendije Vlade Savezne Republike Njemačke (DAAD-ove stipendije) te je jedno vrijeme bila tajnica Hrvatskoga DAAD kluba. Članica je Linguistic Society of America, članica Društva za primijenjenu lingvistiku i članica radnica Matice hrvatske.

Recenzirala je radove za časopise “Filologija”, “Suvremena lingvistika”, „Rasprave IHJJ“ i dr. te više knjiga i priručnika u izdanju „Školske knjige“ i „Profila“ i drugih izdavača.

Bila je članica više povjerenstava za obranu magistarskih i doktorskih radova, te mentorica magistrandima. Sudjelovala u radu više povjerenstava Ministarstva znanosti obrazovanja i športa. Bila vanjska suradnica Držanog zavoda za intelektualno vlasništvo.

 
 • Zebrakom Greatest Selection of Books

  Best Selection of Books

  ZEBRAKOM is a company that cooperates with all publishers and institutions that publish books and magazines in Croatia. We offer the best possible selection of books and magazines from Croatia.

 • Book Selection

  Premium Service

  Our catalogs are a carefully chosen selection of the most important issues that are the result of years of experience and successful cooperation with our customers, and the ability to identify their interests and needs.
  We can offer editions from areas that you are particularly interested in, including titles that are not in our catalogs, and would be glad to respond to any request.

 • MARC 21

  MARC 21 Ready

  One of our special services is the ability to send MARC 21 records when choosing offered issues and purchases.

Contact Us

tel.: +385 1 3668 993
fax: +385 1 3668 993
mob: +385 99 526 5225
email: info@zebrakom.hr

Mailing Address

Zebra Komunikacije d.o.o.
Dubašnička ulica 12
10000 Zagreb
Croatia
OIB: 09013556066